การสร้างอาณาจักรนิคมอุตสาหกรรม

ที่ดินนนทบุรี จัดว่าเป็นพื้นที่มีความพร้อมมากที่สุด  สำหรับการเป็นนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีจัดเป็นเขตปริมณฑลที่มีความสะดวกที่สุดในการสัญจรไปมา  และมีช่องทางการเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพได้หลายช่องทาง   อีกทั้งในอนาคตที่โครงข่าย ระบบขนส่งมวลชนเสร็จสมบูรณ์  การเดินทางของพนักงาน  และบรรดาผู้ใช้แรงงานทุกคนซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักของการผลิตสินค้าและบริการ  จะสามารถเดินทางได้สะดวกขึ้นใช้เวลาในการเดินทางสั้นลง นอกจากนี้การได้อาศัยอยู่รอบนอกของเมืองอย่างจังหวัดนนทบุรี   จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของพนักงานได้อีกทางหนึ่ง

ที่ดินนนทบุรี ยังจัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีราคาต่อหน่วยถูกกว่ากรุงเทพมากนัก  และยังสามารถหาพื้นที่แปลงใหญ่เพื่อก่อสร้างโรงงานและโกดังเก็บสินค้าได้อีกมาก   เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่  ยังไม่ได้รับการพัฒนาและใช้งานอย่างเต็มที่ อีกทั้งด้วยความเป็นเมืองที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดข้างเคียงได้อย่างสะดวก  โดยไม่จำเป็นต้องฝ่าฟันกับการจราจรในเมืองใหญ่   ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าได้มากทีเดียว

นักธุรกิจหลายคน  มีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ  การก่อสร้างฐานการผลิตของตัวเอง  เพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าให้ถูกลง  ซึ่งหมายถึง  การจะได้กำไรต่อหน่วยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต   และจุดร่วมอันนี้  ก่อให้เกิดเป็นแนวความคิดของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  ซึ่งจะสามารถเป็นแหล่งรวมฐานการผลิตของผู้ผลิตรายย่อยใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมาในอนาคต  การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม   มีข้อดีหลายอย่าง ที่ผู้ประกอบการหลายคนอาจนึกไม่ถึงเช่น

– การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ผลิตรายย่อยๆหลายราย  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อซื้อวัตถุดิบหลักร่วมกัน  อันจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการต่อรองราคา  และการจัดขายสินค้ารวมกัน  จะสามารถพ่วงสินค้าที่สามารถใช้งานร่วมกันได้  หรือการใช้ระบบการขนส่งร่วมกัน  เป็นการช่วยลดภาระต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย  จากโรงงานที่ผลิตสินค้าเพียงอย่างเดียว  อาจกลายเป็นการทำการค้าร่วมกันและได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย  เช่นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์   สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบพวกไม้และเหล็กพร้อมกันเพื่อให้ได้วัสดุหลักการในราคาที่ถูกลง  เนื่องจากเป็นการสั่งซื้อล็อตใหญ่  นอกจากนี้  การขายอาจมีการลงทุนร่วมกันเปิดเป็นโชว์รูมในทำเลการค้าที่ดีกว่า  แล้ววางขายสินค้าร่วมกัน   เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้   และอาจจะได้ใช้เทคนิคการขายสินค้าพ่วงไปด้วย  เพื่อช่วยผลักดันยอดขายซึ่งกันและกัน

-การซื้อที่ดินที่มีการจัดระบบเพื่อการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ  ทำให้ได้พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงาน  และยังได้ประโยชน์จากการใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน ช่วยลดความยุ่งยากในการขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน  การขอใช้โทรศัพท์ น้ำประปา  และไฟฟ้าที่มีกำลังสูง   ซึ่งถ้าทำแบบนี้ในที่ดินส่วนอื่นๆ อาจทำให้ต้องใช้เงินจำนวนมากในการจัดการกับสาธารณูปโภคเหล่านี้

-มีสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุน  เมื่อมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นสิ่งที่จะต้องตามมาแน่ๆคือธนาคาร  ไปรษณีย์  และระบบการส่งคนและขนส่งสินค้า อีกทั้งอาจมีสายรถประจำทางเพิ่มขึ้น   เพื่อรองรับการใช้งานของคนในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้

-อาจมีการร่วมมือกันในการวางแผนการผลิตและทำงานวิจัยเรื่องการตลาดร่วมกัน   เช่นการสำรวจตลาด  การหาแหล่งวัตถุดิบใหม่  และการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีพัฒนาสายการผลิต  และสายของงานขายที่มีประสิทธิภาพขึ้น  อีกทั้งยังสามารถแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานทางคุณภาพในเรื่องต่างๆเช่น TQM,TPM และ ISO เป็นต้น

-การลงทุนจัดตั้งโรงงานครั้งแรกสามารถใช้เงินทุนที่ต่ำลงมาได้ในการจัดการระบบและการก่อสร้าง ผู้ผลิตสามารถเอาเงินส่วนต่างตรงนี้   ไปพัฒนาเครื่องจักรและไลน์การผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อการพัฒนาสินค้า  และการเพิ่มยอดขาย  ดีกว่าการทุ่มเงินจำนวนเยอะในการจัดตั้งโรงงานที่ห่างไกลออกไป

– เพิ่มโอกาสในการจ้างงาน   แรงงานส่วนใหญ่มักชอบที่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน  เพื่อความสะดวก  และปลอดภัยในการใช้ชีวิตร่วมกัน  อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้แรงงาน  ได้มีโอกาสเลือกทำงานที่ตรงตามความถนัดของตัวเองอีกด้วย  ผู้ผลิตก็จะได้ประโยชน์จากการจ้างแรงงานที่ตรงกับความสามารถของแรงงานเพื่อความก้าวหน้าในงาน

-การรวมกลุ่มกันเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ   เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่กำลังจะเกิดขึ้น   เช่น  การมีถนนที่กว้างขวาง  และมีการลาดยางผิวหน้า   เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย  การมีโรงเรียนเพื่อรองรับเด็กๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมาในอนาคต   การมีตลาดและศูนย์การค้าขนาดใหญ่  เพื่อรองรับจำนวนคนที่เพิ่มมากขึ้นจากนิคมอุตสาหกรรม

ด้วยแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อระบบอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวโยงกับการพัฒนาประเทศ  จึงเป็นที่มาของโครงการfcfactoryland.com  ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายที่ดินสร้างโรงงานโกดัง ซึ่งเป็นที่ดินนนทบุรี  และยังมีการแบ่งขายที่ดินเพื่อการอื่น  อันเกี่ยวโยงกับระบบอุตสาหกรรม

ด้วยความคาดหวังจะให้ที่ดินผืนนี้   เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมขนาดย่อมถึงขนาดกลาง  เพื่อการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ   รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ทั้งในภูมมิภาคเอเชีย   และทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับการเติบโต เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก   นอกจากนี้  การมาของประชาคมอาเซียนทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์มหาศาล  จากแรงงานราคาถูกที่กำลังหลั่งไหลถ่ายเทเข้าสู่ประเทศเรามากขึ้น  แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการผลิตสินค้าของงไทย   ที่ถือได้ว่าเป็นระดับแนวหน้าในกลุ่มประชาคมอาเซียนนี้

บริษัทเอฟซี  แฟคทอรี่แลนด์ ดำเนินธุรกิจทางด้านจัดการอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ที่ยาวนาน และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจในแขนงนี้  บริษัทจึงมั่นใจว่า ทุกการดำเนินงานของเราจะสามารถตอบโจทย์และสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกท่านได้อย่างดีและครบถ้วนทุกประการ   ภารกิจหลักของ fcfactoryland.com   คือการทำหน้าที่จัดหาพื้นที่  สำหรับจัดสรรให้แก่ผู้ประกอบการในระบบอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  ให้ลูกค้าได้มีที่ดินสำหรับการจัดสร้างโรงงานอุตสาหกรรม  และการสร้างโกดังเพื่อการจัดเก็บสินค้า นอกจากนี้  ทางบริษัท  ยังทำหน้าที่จัดหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ยังไม่กว้างขวาง  และมีพาวเวอร์มากพอที่ธนาคารจะให้ความสนใจ  แต่ด้วยหลักประกันเป็นที่ดินที่ถือครองกรรมสิทธิ์อยู่ใยอุตสาหกรรมแห่งนี้  สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง  สามารถใช้ค้ำประกันเงินกู้กับธนาคารได้อย่างสบาย ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อเพื่อการก่อสร้าง การขอสินชื่อเพื่อการลงทุนในธุรกิจ  และนอกจากนี้  หลังจากที่ไลน์การผลิตสมบูรณ์แบบแล้ว  เรายังสามารถเอาสัญญาซื้อขายที่ลูกค้าทำเอาไว้  เพื่อคำประกันในการต้องผลิตสินค้าและส่งมอบให้ทันเวลา  ซึ่งในส่วนนี้จะสามารถเอาสัญญาเป็นหลักทรัพย์เพิ่มเติม   เพื่อใช้ในการขอสินเชื่อเพิ่มอีกด้วย

ความฝันที่จะได้เป็นเจ้าของโรงงาน   ที่จะผลิตสินค้าในแบรนด์ของตัวเอง  ล้วนเป็นสุดยอดความมุ่งหวังที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยากจะให้เกิดขึ้น  และมันก็ใกล้ความจริงขึ้นมาทุกที  ด้วยระบบการจัดสรรที่ดินเพื่อสร้างโรงงานและโกดังเก็บสินค้า   ที่นั่นเราจะได้พบกับพื้นที่หลายขนาด  ให้เราได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

ข้อดีของการมีโรงงานเพื่อการผลิตสินค้าเป็นของตัวเอง  เราจะได้รับผลประโยชน์ จากการผลิตที่มากกว่าเดิม    ค่าใช้จ่ายในการจ้างผลิตสินค้าต่างๆลดลง มีกำไรเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งการผลิตสินค้าในโรงงานตัวเอง   เราสามารถวางแผนการผลิตที่ทันต่อความต้องการของลูกค้าได้  และควบคุมการผลิตให้เกิดขึ้นได้เต็มความสามารถของเครื่องจักร  สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีกว่าการจ้างผลิตหรือการรับมาขายต่อ  ในอนาคตเมื่อเราพบว่าสินค้าสามารถที่จะพัฒนาไปได้มากกว่านี้  การจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือปรับปรุงสินค้าย่อมทำได้ง่าย  เห็นกำไรเร็ว  มีข้อเสียอยู่เพียงนิดเดียวตรงที่ต้องใช้ทุนเริ่มต้นจำนวนมาก  แต่ในระยะยาวเราจะจ่ายเฉพาะค่าบำรุงรักษาเท่านั้น  ซึ่งเมื่อถึงระยะนี้  ส่วนใหญ่ผลประกอบการมักจะเลยจุดคุ้มทุนไปแล้วแทบทั้งสิ้น

การเลือกสถานที่ในการจัดสร้างโรงงานและโกดังที่เหมาะสม  หลายสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์  ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและเพื่อผลการผลประกอบการที่น่าพอใจ สิ่งแรกที่ต้องเน้นคือ อสังหาริมทรัพย์ที่เราเลือกควรรวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร) หรือการซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม  ซึ่งจะมีทั้งแบบที่มีสิ่งปลูกสร้าง  และแบบที่ดินเปล่า ในส่วนของ fcfactoryland.com  มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องการออกแบบโครงสร้างและรับสร้างโรงงานหรือโกดังภายในนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นการจัดสรรพื้นที่เพื่อขายที่ดินเปล่า  โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตจังหวัดนนทบุรี  ที่ถือได้ว่าเป็นทำเลทองของนิคมอุตสาหกรรมในเวลานี้

ผู้ประกอบการควรตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของพื้นที่ที่สนใจแบบตรงไปตรงมา  ไม่มีการเอนเอียง  เพื่อจะได้เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการบริหารต้นทุน  เพราะการซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานและโกดัง  อีกทั้งการก่อสร้างอาคารต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ถือว่าเป็นต้นทุนที่ถาวร  อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุนที่นานกว่าต้นทุนอื่นๆ  แต่การเลือกทำเลที่เหมาะสม  และมีความพร้อมในการจัดสรรพื้นที่เพื่อการการนี้โดยเฉพาะจะช่วยให้เราสามารถประหยัดต้นทุนในการซื้อที่ดินและการก่อสร้างโรงงานได้อีกมาก  นอกจากนี้ยังประหยัดทั้งเงินและเวลาในการนำมาซึ่งสาธารณูปโภคที่ครบครัน

การเลือกสร้างซื้อที่ดินสำหรับสร้างโรงงานและโกดัง  ในโซนที่เป็นเกรด A ย่อมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด  แม้ว่าราคาจะแพงเมื่อเทียบกับพื้นที่รอบนอก(เกรดBและC) เช่นการซื้อที่ดินนนทบุรี  ย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าการซื้อที่ดินแถบจังหวัดสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยา  แม้จะเป็นที่นาที่มีราคาถูกกว่า  แต่ถ้ามองถึงในแง่ของการได้ประโยชน์ทุกฝ่าย  ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ  การขนส่ง  การจัดหาแรงงาน  และการติดต่อสื่อสารที่ทันต่อเหตุการณ์  อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อไปยังถูมิภาคอื่นๆที่สะดวกที่สุด  ใกล้เมืองหลวงซึ่งส่วนใหญ่สำนักงานใหญ่  หรือเฮดออฟฟิต มักจะอยู่ต้องอยู่กลางเมือง  เพื่อความง่ายในการเข้าถึง  และสะดวกในการติดต่อซื้อขายกับบริษัทอื่นๆและลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย การซื้อที่ดินนนทบุรีจึงได้เปรียบมากในส่วนนี้  และถือได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นโซนพื้นที่เกรดA+ด้วยซ้ำไป  เราต้องไม่ลืมว่าศักยภาพของทำเลที่ตั้งมีอิทธิพลต่อการบริหารงานและความสำเร็จในธุรกิจ

การได้เป็นผู้ริเริ่มในพื้นที่ก่อนย่อมได้เปรียบ  เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินจัดสรร  เป็นสินทรัพย์ที่จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทุกวัน  ยิ่งซื้อเร็วยิ่งได้ถูก  คนซื้อช้าอาจจะต้องจ่ายเงินมากกว่าคนซื้อก่อน2-3เท่า  ซึ่งนั่นย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารเงินทุนที่ตั้งเอาไว้ และเมื่อมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น  แน่นอนว่าสัดส่วนของอุปสงค์และอุปทานที่มีต่อที่ดินบริเวณนี้  ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง และมันจะส่งผลให้ราคาที่ดินย่านนี้  พุ่งทะยานมากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว ในทางตรงกันข้ามเมื่อมองไปในระยะยาว การที่ที่ดินมีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะความมีความเจริญอันเกิดมาจากการมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น  มันจะทำให้ราคาค่าก่อสร้างอาคารและค่าปรับปรุงอาคารลดลงเมื่อเวลาผ่านไป  นั่นเท่ากับว่าการแข็งค่าของราคาที่ดินที่มากพอ  จะช่วยลดค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้างและอาคารรวมถึงเครื่องจักร เช่น ซื้อที่ดินนนทบุรีเพื่อสร้างโรงงาน มาในราคา 10 ล้านบาท  ค่าก่อสร้างโรงงานและค่าเครื่องจักรรวม10ล้านบาท  เมื่อระยะเวลาผ่านไป 15-20 ปีที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นถึง 20 ล้าน (เป็นอย่างต่ำ) นั่นเท่ากับว่าเราได้โรงงานและเครื่องจักรมาฟรี  ไม่มีค่าเสื่อมด้วยซ้ำไป  และถ้ามีความตั้งใจจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในเวลานี้  เราจะสามารถบวกค่าสิ่งปลูกสร้างและค่าเครื่องจักรที่ติดอยู่กับที่เข้าไปกับราคาที่ดินอีกด้วย  เรียกว่าได้กำไรทั้งสองทาง  แบบนี้เท่ากับว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมย่อมสร้างแต่ผลกำไรให้ผู้ประกอบการแทบทั้งสิ้น

สนใจที่ดินนนทบุรี  เพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางย่อมและขนาดกลาง  ติดต่อ fcfactoryland.com  เพราะเราเป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดสรรและขายที่ดินสร้างโรงงานโกดัง  ขายที่ดินทั่วไป  และรับสร้างโรงงานตามแบบที่ลูกค้าต้องการ  เพื่อความก้าวหน้าในธุรกิจที่จะเติบโตไปพร้อมกัน